Contact

Bianca Grob

Adres Praktijkruimte en Personal Training Studio:

Clusiushof 8 Oegstgeest. Gratis parkeren.

06 34169562

xtraventura@hotmail.nl

Algemene voorwaarden Xtraventura Weer pijnvrij bewegen

1. Algemeen

1.1 Xtraventura is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.

1.2 Klant/Deelnemer: de persoon of personen aan wie Xtraventura haar diensten verleent.

1.3 Xtraventura behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Xtraventura.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1 De deelnemer aan een personal training of massage oefent op eigen risico. Xtraventura begeleidt de deelnemer naar zijn/haar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Xtraventura kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen binnen het kader van de trainingen, massage en adviezen. Xtraventura is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

2.3 Xtraventura is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een training en/of massage.

3. Intellectueel eigendom/Auteursrecht

3.1 Alles wat door Xtraventura is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Xtraventura. Dat geldt ook voor de door Xtraventura uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De klant krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback voor haar eigen welzijn te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Xtraventura

4. Betaling

4.1 Betaling van de factuur voor de Programma’s geschiedt voorafgaand aan de training/massage door overboeking op Rekeningnummer NL61 INGB 0006138634 o.v.v. het factuurnummer.

4.2 Als door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Xtraventura toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

4.3 Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

5. Inschrijving en afwezigheid

5.1 Wanneer de Personal Training/Massage door de afwezigheid van de deelnemer niet kan starten op de afgesproken tijd, zal de gemiste tijd als trainingstijd gerekend worden.

5.2 Bij tijdige afmelding (tenminste 24 uur voor aanvang van de training/Massage) kan de afspraak op een later tijdstip worden ingehaald. Bij niet tijdig afmelden wordt de Personal Training/ Massage in rekening gebracht. Hierbij de geldigheid van de programma’s aan te houden.

6. Huisregels

6.1 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen foto’s of video’s te maken tijdens de trainingen.

7. Bijzondere bepalingen

7.1 Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

NL61INGB0006138634 – KvK 595-199-08 – BTW NUMMER: NL002059545B92

www.xtraventura.nl